Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Зоран Илиоски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Деловен простор 554.600,00 денари 35 м2 - - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан 1.230.000,00 41 м2 Битола - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан 2.400.000,00 денари 70 м2 Битола 2000 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан 2.700.000,00 денари 52 м2 Скопје 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 360.000,00 денари 600 м2 село Брусник, Битола 2004 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 383.000,00 денари Шкода Фабија 2011/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Благородни метали 120.000,00 денари Накит -/- Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 984.000,00 денари Шкода Октавија 2017/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Заеднички имот Побарување по основ на даден заем 250.000,00 денари 2006 - недал податок -
Други приходи Заеднички имот Приходи од рента 200,00 ЕУР месечно
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка плата Халк Банка месечно - недал податок -
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка плата НЛБ Тутунска банка месечно - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка плата Силкроуд банка месечно - недал податок -
Долгови Заеднички имот Заем 170.000,00 денари 2012 -
Долгови Имот на брачен другар Кредит 10.000,00 евра 2017 3 години
Долгови Имот на брачен другар Лизинг 492.000,00 денари - -
Долгови Личен имот Заем 570.000,000 - -
Долгови Личен имот Кредит 15.000,00 евра 04.2017 5 години
Долгови Личен имот Кредит 16.000,00 ЕУР 2018 5 години
Друг имот Имот на брачен другар Оснивач на ДООЕЛ 150.000,00 денари - недал податок -

 Назад