Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Зоран Заев Претседател Влада на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан со помошни простории 900.000,00 46 м2 + 7 м2 КО Струмица 2019 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Деловен простор 3.690.000,00 денари 60 м2 Струмица 1999 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 2.460.000,00 денари 4 хектари село Муртино, Струмица 2003 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 18.450.000,00 денари 400 м2 Струмица 2000 - Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на родители Стан 1.845.000,00 денари 65 м2 Струмица 2007 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 870.000,00 Mini Cooper S 2014/2019 Стекнување со договор за подарок
Хартии од вредност Имот на родители Акции 12.000.000,00 денари / 2012 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 4.300.000,00 денари 2012 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Орочен девизен депозит 15.645,00 денари Шпаркасе Банка 2012 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на деца Орочен девизен депозит денари 1.648.269,00 Шпаркасе Банка 2012 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Заем 450.000,00 2019 2021

 Назад