Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Кочо Анѓушев Потпретседател Влада на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 3.500.000,00 денари 57 м2 Скопје 2009 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 3.500.000,00 денари 57 м2 Скопје 2009 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 3.500.000,00 денари 57 м2 Скопје 2009 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Деловен простор 10.200.000,00 денари 136 м2 Скопје 2011 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Деловен простор 12.000.000,00 денари 88 м2 Скопје 2011 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Деловен простор 8.500.000,00 денари 110 м2 Скопје 2005 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект и двор 9.500.000,00 денари 333 м2 Скопје 2005 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Куќа 15.000.000,00 денари 214 м2 Грција 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 21.525.000,00 денари 308 м2 Скопје 2005 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Стан 7.700.000,00 денари 70 м2 Белград 2006 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 8.700.000,00 денари 116 м2 Скопје 2011 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 3.000.000,00 денари Мини Кантримен 2017/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Благородни метали 6.000.000,00 денари Златен накит -/- Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Други превозни средства 1.900.000,00 денари Моторен чамец Регал 1900 2013/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 3.500.000,00 денари Масерати ГТ 2011/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 3.900.000,00 денари Порше Кајен 2013/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети 2.500.000,00 денари Рачни часовници -/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети 6.500.000,00 денари Уметнички слики и скулптури -/- Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Удели 630.084,00 денари 100% - Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Удели 1.315.981.600,00 денари 80 % - Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 10.908.779,00 денари 2012-2016 Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 26.828.343,00 денари 2010-2016 Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 39.674.675,00 денари 2010-2016 Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 4.927.999,00 денари 2005-2016 Стекнување на друг начин
Други приходи Личен имот Камати на заеми 7.953.413,00 денари 31.12.2016
Други приходи Личен имот Приходи од продажба на удел од 90% 289.296.000,00 денари 2018
Други приходи Личен имот Продажба на 10% удел во сопственост на Феро Инвест - 2018
Други приходи Личен имот Рента за деловен простор - месечно
Други приходи Личен имот Рента за деловен простор 42.000,00 денари месечно
Други приходи Личен имот Рента за стан 43.000,00 денари месечно
Други приходи Личен имот Рента за стан 55.000,00 денари месечно
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарски депозит денари 389.384,00 Тутунска банка 2003-2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит EUR 289.924,7 Тутунска банка 2003 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит EUR 900.000,00 Охридска банка 2010-2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит денари 1.766.918,00 Тутунска банка 2003-2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит денари 2.510.123,00 Охридска банка 2010-2017 Стекнување на друг начин

 Назад