Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Исмаил Јахоски Градоначалник Општина Пласница

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Двор нема податок 628 м2 село Ижиште 2007 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Деловен простор нема податок 55 м2 село Ижиште 2007 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот зграда 891.750,00 денари 329 м2 село Челопеци 2017 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјиште 1.218.438,00 денари 246 м2 Скопје 2011 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште нема податок 6.884 м2 село Ижиште 2006 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Куќа / - село Ижиште 2009 - Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Куќа со двор / 189 м2 Скопје / 1/2 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Пасиште нема податок 3.133 м2 село Ижиште 2007 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Стан / 69 м2 Скопје / 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан нема податок 64 м2 село Ижиште 2007 1/1 Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 17.171.417,00 - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка EUR 0,54 Тутунска банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка USD 0,0 Тутунска банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 304.278,00 Шпаркасе Банка 2013 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 449.000,00 Шпаркасе Банка 2014 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 780.600,00 Шпаркасе Банка 2014 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 4.295.605,00 - - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка EUR 100,00 Шпаркасе Банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 1.325.307,00 Тутунска банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 71,00 Халк Банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 80.726,00 Шпаркасе Банка 2017 Стекнување на друг начин

 Назад