Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Сања Лукаревска Директор Управа за јавни приходи

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Гаража - 14 м2 Скопје 1971 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Гаража / 13 м2 Скопје 2017 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Куќа во изградба со двор 3.927,00 евра 1.309 м2 Дојран 2011 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан со помошни простории 17.000,00 ДМ 102 м2 Скопје 1971 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 6.000,00 ДМ Даеву Тико -/1996 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 785.920,00 денари Форд Фокус -/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на родители Сопственички удел / 100% 2006 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Имот на родители Сопственички удел / 50% 1993 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Денарска штедна книшка денари 2.472.000,00 НЛБ Тутунска банка 2017 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Имот на родители Трансакциона сметка / НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Трансакциона сметка / Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 448,46 Стопанска банка АД Скопје - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 58.000,00 Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 60.000,00 НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка / НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Долгови Имот на родители Кредит 100.000,00 денари 2014 2020
Долгови Имот на родители Кредит 147.000,00 денари 2015 2017
Долгови Имот на родители Кредит 580.000,00 денари 2014 2022
Долгови Личен имот Кредит 270.000,00 денари 2015 2021

 Назад