Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Снежана Калеска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан / - Скопје 2012 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште / - КО Марена и КО Глиштик, Кавадарци 2016 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа со двор 2.500.000,00 денари 87 м2 КО Шишево, Скопје 2014 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 2.460.000,00 денари 56 м2 Скопје 2015 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 4.231.200,00 денари 86 м2 Скопје 2006 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Заеднички имот Уметнички и колекционерски предмети 300.000,00 денари Уметнички слики -/- Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила / Ауди А6 2005/2005 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Благородни метали 250.000,00 денари Златен накит -/- Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Имот на брачен другар Удели - 25 % 2010 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Имот на брачен другар Удели - 26 % 1998 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Имот на брачен другар Удели - 27 % 1995 Стекнување на друг начин
Други приходи Личен имот Приходи по основ на оснивач на адвокатско друштво - -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка денари 250.000,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка денари 60.900,00 Шпаркасе банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 100,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 70.000,00 Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 6.000.000,00 денари 2011 2026
Долгови Личен имот Кредит 625.900,00 денари 2018 2025
Долгови Личен имот Кредитна картичка 268.848,00 денари - -
Долгови Личен имот Кредитна картичка 72.000,00 денари - -
Долгови Личен имот Кредитна картичка 81.000,00 денари - -

 Назад