Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Катица Николовска Член Државна комисија за спречување на корупцијата

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште - 533 м2 Ко Извор 2020 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 150.000,00 855 м2 КО Башино село 2020 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 1.224.000,00 91 м2 Велес 2003 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 221.000,00 Голф 5 ТДИ 2007/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 70.000,00 Dacia Solenca 2003/2003 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 55.000,00 550 1998 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка променлива Стопанска банка / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка променлива УНИ Банка / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка 66.003 дански куни НЛБ Тутунска / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка променлива НЛБ Тутунска / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит 410.000,00 НЛБ Тутунска / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 8.401 ЕУР НЛБ Тутунска / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка променлива НЛБ Тутунска / Стекнување на друг начин

 Назад