Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Катица Николовска Член Државна комисија за спречување на корупцијата

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште - 5333,3 м2 Ко Извор 2020 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 150.000,00 855 м2 КО Башино село 2020 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа со помошни простории 2.581.000,00 114 м2 + 67 м2 Велес 2003 - Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 221.000,00 Голф 5 ТДИ 2007/- Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 55.000,00 550 1998 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка променлива Стопанска банка / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка променлива УНИ Банка / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка 66.003 дански куни НЛБ Тутунска / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка променлива НЛБ Тутунска / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит 9.630,00 ЕУР НЛБ Тутунска / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 796,44 ЕУР НЛБ Тутунска / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка променлива НЛБ Тутунска / Стекнување на друг начин

 Назад