Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Драган Николиќ Државен секретар Министерство за одбрана

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште / 843 м2 КО Ропотово 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар помошни простории - 11 м2 Скопје 2007 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 3.906.000,00 84 м2 Скопје 2007 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјиште - 2234 м2 КО Ропотово 2018 1/9 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште - 7408 м2 КО Ропотово 2018 1/9 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште - 851 м2 КО Ропотово 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стан 4.950.000,00 90 м2 Скопје 1990 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на сестра Земјиште - 2234 м2 КО Ропотово 2018 1/9 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на сестра Земјиште - 7408 м2 КО Ропотово 2018 1/9 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на сестра Земјиште - 843 м2 КО Ропотово 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на сестра Земјиште - 851 м2 КО Ропотово 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште - 2234 м2 КО Ропотово 2018 1/9 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште - 7408 м2 КО Ропотово 2018 1/9 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште - 843 м2 КО Ропотово 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште / 851 м2 КО Ропотово 2018 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот помошни простории - 11 м2 Скопје 2007 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 3.906.000,00 84 м2 Скопје 2007 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 240.000,00 Рено Мегане 2007/2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции - 100 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 83.000,00 10 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот дивиденда 2.000,00 2009
Други приходи Личен имот Договор за дело 3.000,00 01.01.2018
Долгови Личен имот Кредитна картичка 45.000,00 2012 -

 Назад