Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштенија од прес Испечати Е-пошта

dksk_logoИЗБОРНА РЕГУЛАТИВА - препораки

17.09.2008 Препораки утврдени од Државната комисија за спречување на корупцијата во врска со потребите за измени во изборната регулатива, донесени на 06.08.2008 година.

  1. Во Изборниот законик да се разграничат видовите на извори на финансирање и да се регулира прашањето дали политичка партијата може да биде спонзорирана или само да користи донации и во која форма ( материјални и други) , дали политичката партијата може да користи позајмици и дали за изборна кампања може да се користат средства од редовната сметка  (со утврдување на начинот на внесување на овие средства и на употребата на истите ) со оглед на обврската за посебна – строго наменска жиро сметка од член 71 од Изборниот законик. Исто така треба да се утврди единствен образец за финансиските извештаи на партиите. 
  2. Во Изборниот законик да се регулира како и каде ќе се прикажат средствата кои реално може да пристигнат на сеуште активната сметка за изборна кампања, по истекот на рокот од еден месец  во кој политичките партии ги поднесуваат финансиските извештаи до Државната изборна комисија и Државниот завод за ревизија.
  3. Да се утврди обврска за ревизорска обработка на финансиските извештаи и тие наоди да бидат доставени до органот што носи Одлука за распределба на средствата од Буџетот зависно од изборните резултати, пред законскиот рок за  донесување на оваа одлука.
  4. Да се утврди обврска за давање информации од страна на медиумите за дадените попусти на учесниците во политичкото рекламирање.
  5. Постапувањето на Јавниот обвинител по известувањето на ДКСК за создаден сомнеж за поткуп на избирачите да добие режим на итност.
  6. Да се заострат казнените мерки за кршењето на изборната регулатива во сверата на финансирањето на изборните кампањи.
 
Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo