Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение Испечати Е-пошта
logo-kontakt_5021.10.2009 Врз основа на член 49 став 1 алинеа 6 од Законот за спречување на корупцијата (,,Сл.Весник на Р.Македонија,, бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08 и 161/08) , постапувајки по предмет оформен врз основа на Конечниот извештај бр. 1403-135/9 од 20.02.2007 година на Државниот завод за ревизија за извршена ревизија на финансиските извештаи на органот на Општина Струмица за 2005 година, Државната комисија за спречување на корупцијата, на седницата одржана на ден 09.10.2009 год., донесе заклучок до Јавното обвинителство да достави : Иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на одговорни службени лица во Општината Струмица бидејки постои основано сомневање дека во првото тромесечие на 2005 година, во коe се одржани локални избори, за членови на советите на општините и Советот на Град Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје, е сторено кривичното дело  Злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 од Кривичниот Законик на Република Македонија

  • затоа што во вршењето на  работите од јавен интерес од локално значење  и покрај тоа што во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2005 година не било предвидено рачистување на имотно правни односи за ул. Крушевска Република  извршиле измена на Програмата со цел да се реализира Спогодба за регулирање на надоместок за деловна зграда „Кожара„ како предмет на експропријација за реализација на урбанистичкиот план на град Струмица со ДГТУ „ ДЕ-ЛУКС Инжинеринг„ ДОО Струмица, на вкупен износ од 13.322.000,00 денари  и
  • затоа што при застапувањето и претставувањето на општината, при  располагањето со средствата на општината и при спроведувањето на постапките за јавни набавки не обезбедиле правилно и законито користење и заштита на средствата сопственост на општината и притоа за себе или за друг прибавиле имотна корист .
Иницијативата се однесува на постапувањето на  двајца градоначалници и  Советот на општина Струмица.
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo