Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение Испечати Е-пошта
dksk_logo03.06.2010 Државната комисија за спречување на корупцијата, значителен дел од својата работа ја насочува кон исполнување на нејзината превентивна улога што произлегува од надлежностите утврдени во Законот за спречување на корупцијата и Законот за спречување судир на интереси. Зголемената сензитивност на граѓаните и институциите за појавата на судир на интереси, особено по измената на Законот за спречување судир на интереси од септември 2009 година, го зголеми бројот на претставки кои пристигнуваат до Државната комисија. Во претставките се содржани наводи дека во поголемиот дел од општините во Република Македонија има случаи на лица кои покрај тоа што се членови на советите на општините, истовремено се избрани и наименувани функционери и вршат раководни функции/директори на јавни служби (јавни претпријатија, јавни установи и др.) основани од локалната или централната власт и при тоа се бара нејзино надлежно постапување. Тоа е повод за зголемено внимание и реакција на Државната комисија во духот на законот. Инициранa од ваквата состојба, Државната комисија за спречување на корупцијата одржа тематска седница на која што беше разгледана оваа појава од аспект на постојната регулатива и активности како истата да се надмине. Во оваа прилика Државната комисија заклучи во функција на превентивно делување да се обрати до јавноста со следното укажување:

  • Лицата кои се избрани и вршат функција на член на совет на општина или на градот Скопје, а истовремено се избрани и наименувани функционери кои вршат раководни функции во јавни служби основани од локалната или централната власт, во духот на Законот за спречување на корупцијата и Законот за спречување судир на интереси, да се откажат од една функција која ја вршат бидејќи таквата нивна состојба е спротивна на одредбите што забрануваат вршење на други дејности и ги доведува во состојба на судир на интереси, што исто така е санкционирано со закон. 
  • Упатно е сите чинители во општеството, вклучувајќи ги централните и локалните власти, активно да се вклучат во надминување на ваквите состојби со преземање на конкретни активности кон лицата кои што се наоѓаат во состојба на судир на интереси што поитно да излезат од таквата состојба. Тоа ќе придонесе за ефикасна примена на законите и функционирање на системот.
  • Доколку нивните активности во овој правец не вродат со плод, тогаш за конкретните случаи да се обратат до Државната комисија за спречување на корупцијата за да таа ги разгледа и да постапи по истите согласно Законот за спречување на корупцијата и Законот за спречување судир на интереси
  • Органите на централната и локалната власт во иднина, при изборот или наименувањето на лица/функционери, потребно е да воспостават систем кој ќе превенира појава на случаи кога исто лице е избрано или наименувано на две или повеќе функции, што претставува кумулација на функции како појавен облик на судирот на интереси.
  • Државната комисија за спречување на корупцијата ќе го интензивира своето работење во насока на активно следење на овие состојби со судирот на интереси.
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo