Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Спречување на корупцијата / Иницијативи arrow Иницијатива за разрешување на В.Ц. директор
Иницијатива за разрешување на В.Ц. директор Испечати Е-пошта
на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

10.06.2010 Државната комисија за спречување на корупцијата, по сопствено наоѓање постапуваше по предмет оформен врз основа на Конечниот извештај на Државниот завод за ревизија за извршената ревизија на финансиските извештаи на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам - сметка за редовно работење за 2008 година. По проучување на целокупната документација со кој располага и по одржаниот заеднички состанок со овластените ревизори од Државниот завод за ревизија кои работеле на изготвувањето на наведениот извештај, врз основа на член 49 став 1 алинеа 5 од Законот за спречување на корупцијата, донесе заклучок до Владата на Република Македонија да поднесе Иницијатива за поведување на постапка за разрешување на В.Ц. директор на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, поради тоа што како одговорно лице на Управата овозможил нерегуларно и незаконско трошење на средствата од Буџетот на Република Македонија во работењето на оваа Управа во 2008 година. 
Причини поради кои се покренува оваа иницијатива:
• Во однос примената на Законот за државни службеници: 
Во текот на 2008 година, за вработување на нови лица, Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, постапувајќи спротивно на Законот за државните службеници, не поднела барање до Министерството за финансии за добивање согласност за нивно вработување на неопределено време туку тоа го сторила преку агенција за привремени вработувања, при што ангажирала 29 лица. За таквиот висок процент на привремено ангажирани лица, Управата потрошила 6.326.000,00 денари, која сума е поголема споредбено со расходите направени за исплата на плати на редовно вработените, односно за вработените на неопределено време.
• Во однос примената на Законот за јавните набавки:
Во спроведувањето на постапките за јавни набавки во 2008 година, Управата не ги применувала одредбите од Законот за јавните набавки, поради што не е остварено законско и наменско користење на средствата во финансиските трансакции кои претставуваат државни расходи.
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo