Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Слободен пристап до информации од јавен карактер
Слободен пристап до информации Испечати Е-пошта

Република   Македонија

ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер                 ( “Службен весник на Република Македонија” бр.13/2006, 86/08, 06/10), Државната комисија за спречување на корупцијата, како имател на информации  ја објавува, следната :Л И С Т А
на информации со кои располага
Државната комисија за спречување на корупцијата1. Својство и состав на Државната комисија за спречување на корупцијата;

2. Надлежности на Државната комисија за спречување на корупцијата;

3. Деловник за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата;

4. Државна програма за превенција и репресија на корупцијата со Акционен план;

5. Годишни програми за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата;

6. Годишни извештаи за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата;

7. Акти за организација и систематизација на работните места на Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата како и број на пополнети места во него;

8. Буџет на Државната комисија за спречување на корупцијата и начин на трошење на истиот;

9. Број на поднесени пријави од граѓани и правни лица;

10. Збирни статистички податоци во врска со поднесени пријави;

11. Наслови и број на дадени мислења за предлози на закони од значење за спречување на                корупцијата;

12. Број на известувања доставени до Државната комисија за спречување на корупцијата, согласно со член 26 Законот за спречување на корупцијата, за користење на донации и друга странска помош.

13. Статистички податоци за поднесени Анкетни листови, согласно со член 33 став 1 од Законот за спречување на корупцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр..28/02; 46/04,  126/06, 10/08, 161/08 и 145/10);

14. Статистички податоци за поднесени Анкетни листови од лица, согласно со член 33 став 2 од Законот за спречување на корупцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/02; 46/04, 126/06, 10/08, 161/08 и 145/10);

15. Број на прекршочни пријави против лицата кои не ја исполниле обврската за пополнување и доставување на Анкетен лист.

16. Лица кои согласно член 33 став 3 од Законот за спречување на корупцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/02; 46/04, 126/06, 10/08, 161/08 и 145/10) ја известиле Државната комисија за спречување на корупцијата дека по престанокот на функцијата е избрано или именувано на иста или друга функција (податоци за бројот на поднесени известувања и име и презиме на подносителите);

17. Лица кои согласно член 34 став 1 од Законот за спречување на корупцијата (“Службен весник на Република Македонија “бр.28/02; 46/04, 126/06, 10/08, 161/08 и 145/10)  до Државната комисија за спречување на корупцијата пријавиле зголемување на имотот, односно на имотот на член на неговото семејство, како што е изградба на куќа или други објекти, купување на недвижности, хартии од вредност, автомобил или други подвижни предмети во вредност што надминува износ од дваесет просечни плати во претходниот тримесечен период (податоци за бројот на поднесени пријави, име и презиме на подносителите, податоци од пријавата, освен податоци заштитени со закон);

18.  Барања од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата за поведување на постапка за испитување на имот и имотна состојба на избран или именуван функционер, како и друго службено лице и одговорно лице во јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице што располага со државен капитал (податоци за бројот на поднесени барања и име и презиме на лицата против кои се поднесени барањата);

19. Број на случаи по кои постапила Државната комисија во врска со користење на својата положба од страна на избран или именуван функционер, како и друго службено лице или одговорно лице во јавно претпријатие, јавна установа и друго правно лице што располага со државен капитал вршејќи влијание врз друго лице во државен орган, јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице, за тоа да донесе или не донесе определена одлука, да стори нешто, да пропушти или да трпи, заради остварување корист, погодност или предност за себе или друг.

20. Број на случаи по кои постапила Државната комисија кога избран или именуван функционер, како и друго службено лице или одговорно лице во јавно претпријатие, јавна установа и друго правно лице што располага со државен капитал учествувал како посредник или застапник во комерцијални и други зделки меѓу правни лица или граѓани;

21. Покренати иницијативи пред надлежните органи за контрола на финансиско-материјалното работење на различни субјекти ( број на покренати иницијативи и назив на субјектите против кои се покренати иницијати ).

22. Покренати иницијативи за поведување постапка пред надлежните органи за разрешување, распоредување, сменување, казнено гонење или примена на други мерки на одговорност на избрани или именувани функционери, службени лица или одговорни лица во јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал                            ( број на покренати иницијативи, лицата против кои се покренати инијативи)

23. Случаи  по кои постапила Државната комисија, а во врска со заштита на сведоците.

24. Случаи по кои постапила Државната комисија, а во врска со судир на општиот и личниот интерес, определени со закон .

25. Соработка со други државни органи во спречување на корупцијата;

26. Соработка со соодветни национални тела на други држави, како и со меѓународни организации на полето на спречување на корупцијата;

27. Преземени активности на планот на едукацијата на органите, надлежни за откривање и гонење на корупцијата и другите видови на криминал

28. Број на одржани прес конференции и издадени соопштенија за медиумите.

29. Број на одржани седници на Државната комисија за спречување на корупцијата.

acroread
Барање за пристап до информации од јавен карактер (47KB)

 
 

 acroread

Образец на жалба за недозволување на пристап до информации  (47KB)

 
 

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo