Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Јавна опомена Испечати Е-пошта
logo-kontakt_50

03.03.2016  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир на интереси кај лицата Неџат Исмаили, Шукрија Туфекџиоски и Ристо Јошев поради повреда на член 9 и член 20 став 1 и став 2 од Законот за спречување на судир на интерси и поради кумулација на функции – извршување на две функции истовремено и тоа:

 

  • 1)Неџат Исмаили – повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси – истовремено со функцијата член на Совет на Општина Маврово и Ростуше на која е избран на Локалните избори одржани 2013 година ја извршува и функцијата управител на трговско друштво – Друштво за производство, трговија угостителство, транспорт, градништво и услуги „БАБЕ КОМЕРЦ Н.И.“ ДООЕЛ, експорт-импорт с.Жировница, Маврово и Ростуше.
  • 2)Шукрија Туфекџиоски - член на Совет на Општина Кичево – повреда на член 9 во врска со член 3 став 1 алинеја 5 од Законот за спречување на судир на интереси, бидејќи за управител на трговско друштво-Друштво за трговија, производство и услуги Шукрија Туфекџиоски „ШУКО ГРОС“ ДООЕЛ увоз-извоз Кичево, како нов управител ја назначил Ајтен Туфекџиоски, по што според Законот за спречување на судир на интереси и гореспомнатиот член од истиот закон таа е блиско лице.
  • 3)Ристо Јошев - член на Совет на Општина Росоман – повреда на член 9 во врска со член 3 став 1 алинеја 5 од Законот за спречување на судир на интереси, бидејќи за управител на трговско друштво-Друштво за трговија и услуги „РИА“ ДООЕЛ увоз-извоз Росоман, како нов управител ја назначил Јана Јошева, по што според Законот за спречување на судир на интереси и гореспомнатиот член од истиот закон таа е блиско лице.

 

Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување на судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба на судир на интереси, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување на судир на интереси се обрати лично до наведените службени лица со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето доброволно да се откажат од извршување на едната од двете функции кои истовремено ги извршуваат, односно да се откажат од извршување на функцијата управител на трговско друштво или установа и за време на вршењето на јавните овластувања или должности се должени управувањето да и го доверат на други лица или посебно тело, освен на блиските лица утврдени во член 3 став 1 алинеја 5 од истиот закон, со што ќе ја отстранат повредата на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси и ќе ја спречат состојбата на судир на интереси во која се наоѓаат.

Неџат Исмаили, Шукрија Туфекџиоски и Ристо Јошев не постапија по барањето на Државната комисија, поради што во смисла на член 23 став 3 од Законот за спречување судир на интереси Државната комисија за спречување на корупцијата донесе одлука на овие лица да им изрече мерка

 

Согласно со член 25 став 2 од Законот за спречување на судир на интереси мерката јавна опомена се објавува во средствата за јавно информирање.

Во контекст на наведеното Државната комисија за спречување на корупцијата Ви ги доставува податоците за изречената мерка ЈАВНА ОПОМЕНА на наведените лица со цел нивно објавување во јавноста.

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo