Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Соопштенија arrow Соопштение
Соопштение Испечати Е-пошта
logo-kontakt_50

                         С О О П Ш Т Е Н И Е   ЗА

РЕГИСТАРОТ НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА

Државната комисија за спречување на корупцијата, согласно согласно последните измени и дополнувања на Законот за спречување на корупцијата ( „Сл.весник на РМ“ бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08, 145/10, 97/15 и 148/15), води регистар на избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен капитал, кој претставува единствена база на податоци за избрани и менувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица што располагаат со државен капитал.

Спроведувајќи го законот, Државната комисија за спречување на корупцијата по изготвувањето на софтверското решение на Регистар на избрани и именувани лица, истиот го стави во функција на 12.06.2016 година што е во согласност со членот 15 од наведените измени, односно една година од неговото влегување во сила.

По ставањето во фуннкција на Регистарот, раководните лица на институциите и органите кои вршат избори и именувања или од нив овластените лица се должни во рок од 30 дена од започнувањето на примената на овој закон да ги достават до Државната комисија податоците од членот 35-г став (2) за избраните и именуваните лица кои во моментот ја вршат функцијата или должноста и за избраните и именуваните лица чија што функција или должност престанала.

Во периодот што следува, раководните лица на институциите и органите кои вршат избори и именувања или од нив овластени лица се должни податоците за лицата што ќе бидат избрани или именувани, со пополнување на образец (линк до апликацијата )(Линк-Упатсво)да ги достават до Државната комисија без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на верификацијата на мандатот, изборот односно именувањето, како и по престанок на функцијата, односно должноста на избраното односно именуваното лице.

За успешно реализирање на обврските што произлегуваат од Законот за спречување на корупцијата, а се однесуваат на Регистарот на избрани и именувани лица, номинираните лица од институциите кое се овластени да даваат податоци за избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен капитал, како и по престанокот на нивната функција, треба да пристапат кон пополнување и доставување на податоците во согласност со законот.

Со почит,

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo