Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Јавна Опомена Испечати Е-пошта
logo-kontakt_50

15.06.2016  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир на интереси кај лицата Исни Сума и Муса Муслија поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интерси:

Исни Сума– повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси – истовремено со функцијата Член на Надзорен одбор во Јавно Сообраќајно Претпријатие - Скопје ја извршува и функцијата управител на трговско друштво –ДТУ„ДАРДАН ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДООЕЛ, Скопје.

Муса Муслија – повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси – истовремено со функцијата член на Одбор на директори во АД „Водостопанство на РМ “ – Скопје ја извршува и функцијата управител на трговско друштво – ДПТГ ПРО – ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт –импорт Тетово.

 

Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати до наведените службени лица со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето доброволно да се откажат од извршување на функцијата управител на трговското друштво со што ќе ја отстранат повредата на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси.

Исни Сума и Муса Муслија не постапија по барањето на Државната комисија, поради што во смисла на член 23 став 3 од Законот за спречување судир на интереси, Државната комисија за спречување на корупцијата донесе одлука на овие лица да и се изрече мерка јавна опомена.

 

Согласно со член 25 став 2 од Законот за спречување судир на интереси мерката јавна опомена се објавува во средствата за јавно информирање.

Во контекст на наведеното, Државната комисија за спречување на корупцијата Ви ги доставува податоците за изречената мерка ЈАВНА ОПОМЕНА на наведените лица со цел нивно објавување во јавноста.

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo