Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Случај “Македонска банка“ Испечати Е-пошта

05.02.2008 Во врска со претставката која е поднесена на ден 04.12.2007 година од страна на Иницијативниот одбор за спас на Македонска Банка, а се однесува на постапување на Гувернерот на НБРМ Петар Гошев во случајот Македонска Банка АД Скопје и стекнување на земјиште од должмик на Банката на кој му е отпишан одреден износ на долгот, Државната комисија  ги завзема следните ставови:

А. По однос на ликвидацијата на Македонска Банка, на ден 25.12.2007 година, Комисијата зазема став дека решението за ликвидација е донесено врз основа на одредби на Законот за банки кои што му даваат право Гувернерот да одлучи за таквите прашања . Во таа смисла сите превземени мерки што во претставката се квалификувани како притисоци на Гувернерот Гошев, фактички произлегуваат од неговите законски овластувања и воедно претставуваат акти кои што не биле оспорувани од никого. 
Б. По однос на наводите за конфликтот на интереси и отписот на побарувањето односно за наводите кои се однесуваат на отписот на кредитот на 3-М Гевгелија и влианието на Гувернерот врз истото и купувањето на земјиштето во Гевгелија, Комисијата констатира дека не се потврдени наводите од претставката.
Ова од причина што:
- Кредитот на фирмата 3-М Гевгелија е доделен во 1997 година на износ од 400.000,00 ГМ, со рок на враќање од 4 години (до август 2001г)
-Заклучено со 1999 година, Македонска Банка не преземала никакви дејствија за наплата на кредитот.
-Со состојба на 31.12.1999 година побарувањето на Македонска Банка од фирмата 3-М Гевгелија добило сметководствена вредност нула и на 30.09.2000 година е пренесен од Билансот на Банката во вонбилансна евиденција на Банката со  што фактички го отпишала побарувањето.
-Во 2001 година, работна група на Македонската Банка составиле информација во која е констатирано дека кредитот е даден спротивно на политиките и процедурите утврдени со актите на Банката и на штета на Банката. Исто така е констатирано дека хипотеката во Основен Суд Гевгелија за истиот кредит, е воспоставена на иден проект - неизградени објекти како дел од комплексот кој треба да се изгради со доделениот креди; и како таква не може да се изврши, што значело дека кредитот е ненаплатив.
-На крајот на 2004 и почетокот на 2005 година, Банката превземала мерки за наплата за што изготвила елаборат за регулирање на должничко - доверителни односи кој УО на Банката едногласно го прифатил на 10.03.2005. Со 3-М е склучен Договор со кој фирмата треба да врати 100.000 евра, а останатиот дел како неплатлив да се отпише. Со ова    наплата Банката фактички успеала да реализира околу 6.000.000 денари од кредит кој бил претходно отпишан како ненаплатив.
-Во врска со овие мерки превземени од страна на Македонската Банка не е утврдено влијание на Гувернерот Перат Гошев, ниту НБРМ дала согласност на ваквото регулирање на односите и за отписот на неплатениот кредит и каматата од Фирмата 3-М од Гевгелиа.
-Со офлед на претходно костатираното од аспект на судир на интереси е беспредметно како Петар Гошев како физичко лице го купил наведеното земјиште во Гевгелиа.
Б. По однос на наводите во претставката за непријавен имот на Гувернерот во поднесениот Анкетен лист, Комисијата веќе се обрати до Управата за Јавни Приходи - со барање за поведување постапка за утврдување на имотната состојба на Гувернерот Петар Гошев.

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo