Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна
Соопштение
logo-kontakt_50

11.07.2016

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА
согласно Годишниот извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2015 година
 

Согласно член 49 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и член 21 став 1 од Законот за спречување судир на интереси Државната комисија за спречување на корупцијата до Собранието на Република Македонија поднесе Годишен извештај за работата на Државната комисија во 2015 година, почитувајќи ги начелата на законитост, јавност, транспарентност, отчетност и одговорност.

Извештајот за 2015 година веродостојно и аргументирано ја отсликува работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во сите сегменти на нејзините законски надлежности и на објективен начин ги презентира резултатите во наведениот период.

Годишниот извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2015 година е јавно објавен и достапен на веб страната на Комисијата.

Прочитај повеќе...
 
Соопштение
logo-kontakt_50

                         С О О П Ш Т Е Н И Е   ЗА

РЕГИСТАРОТ НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА

Државната комисија за спречување на корупцијата, согласно согласно последните измени и дополнувања на Законот за спречување на корупцијата ( „Сл.весник на РМ“ бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08, 145/10, 97/15 и 148/15), води регистар на избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен капитал, кој претставува единствена база на податоци за избрани и менувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица што располагаат со државен капитал.

Спроведувајќи го законот, Државната комисија за спречување на корупцијата по изготвувањето на софтверското решение на Регистар на избрани и именувани лица, истиот го стави во функција на 12.06.2016 година што е во согласност со членот 15 од наведените измени, односно една година од неговото влегување во сила.

По ставањето во фуннкција на Регистарот, раководните лица на институциите и органите кои вршат избори и именувања или од нив овластените лица се должни во рок од 30 дена од започнувањето на примената на овој закон да ги достават до Државната комисија податоците од членот 35-г став (2) за избраните и именуваните лица кои во моментот ја вршат функцијата или должноста и за избраните и именуваните лица чија што функција или должност престанала.

Во периодот што следува, раководните лица на институциите и органите кои вршат избори и именувања или од нив овластени лица се должни податоците за лицата што ќе бидат избрани или именувани, со пополнување на образец (линк до апликацијата )(Линк-Упатсво)да ги достават до Државната комисија без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на верификацијата на мандатот, изборот односно именувањето, како и по престанок на функцијата, односно должноста на избраното односно именуваното лице.

За успешно реализирање на обврските што произлегуваат од Законот за спречување на корупцијата, а се однесуваат на Регистарот на избрани и именувани лица, номинираните лица од институциите кое се овластени да даваат податоци за избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен капитал, како и по престанокот на нивната функција, треба да пристапат кон пополнување и доставување на податоците во согласност со законот.

Со почит,

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

 
Јавна Опомена
logo-kontakt_50

15.06.2016  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир на интереси кај лицата Исни Сума и Муса Муслија поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интерси:

Исни Сума– повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси – истовремено со функцијата Член на Надзорен одбор во Јавно Сообраќајно Претпријатие - Скопје ја извршува и функцијата управител на трговско друштво –ДТУ„ДАРДАН ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДООЕЛ, Скопје.

Муса Муслија – повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси – истовремено со функцијата член на Одбор на директори во АД „Водостопанство на РМ “ – Скопје ја извршува и функцијата управител на трговско друштво – ДПТГ ПРО – ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт –импорт Тетово.

Прочитај повеќе...
 
Реакција на ДКСК по објавен текст на СКУП
logo-kontakt_50

 

10.06.2016

   Во врска со текстот објавен на www.scoop.mk на ден 03.06.2016 година со наслов: „Антикорупциската во криза: 520 илјади евра и само 1 пријава" Државната комисија за спречување на корупцијата реагира и најостро ги осудува наводите содржани во текстот кои се насочени кон ширење на невистини и дискредитација на членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата, притоа и на Комисијата како државен субјект.

ДКСК смета дека со ваквото тенденциозно информирање од страна на СКУП Македонија се прекршени принципите на професионалното и етичко информирање и е со цел создавање погрешна перцепција во јавноста.

Не се точни наводите дека во ДКСК се вработени 31 лице. ДКСК брои 27 вработени во Секретаријатот и 7 членови на комисијата. Со овој капацитет на вработени ДКСК ги извршува работите по своите надлежности самостојно и независно, но и тековните работи во својство на правно лице како независна државна институција. ДКСК 2015 година ја започна со Буџет од 31.982.000,00 денари. Крајната реализација на Буџетот на ДКСК за 2015 година изнесува 26.796.267,00 денари, односно 83,79 %. Буџетот на ДКСК за 2015 година е креиран претходната година, крајот на 2014 година, согласно законските прописи, па одовде произлегува нелогичноста за поврзување на висината на буџетот со овој состав на Комисијата избран на 14 април 2015 година. Зголемувањето на Буџетот е и една од препораките на ГРЕКО од 4-тиот круг на евалуација и која како обврска е преземена од страна на Република Македонија. Предвидениот износ на обврски спрема доверителот ЕВН Македонија АД, Скопје, заостанат долг од 2007 година, значително се намали и е направена заштеда на име застарени обврски и отпишани камати по обврски во износ од 1.328.819,00 денари. Се напоменува дека овој долг е наследен од 2007 година, од претходните состави, кога претседатели и членови биле определени лица кој сега се нарекуваат ,,експерти,, Во текот на 2015 по разни основи ДКСК во Буџетот на РМ внесе 50.380 евра или 3.113.480 денари, кој е ноторен факт и е евидентен. Во насока на развивање на капацитетите, преку примена на меѓународните методи за оценка на квалитетот на работата и управувањето, укажуваме дека ДКСК во 2015 година се стекна со сертификат на стандардот ИСО 9001:2008.

Прочитај повеќе...
 
Обука на пратениците

rabotilnica 22.05.2012 00110.06.2016 Државната комисија за спречување на корупцијата во партнерство со Сојузното биро за администрација на СР Германија, на 09 и 10 јуни 2016 година организираше две работилници за пратениците во Собранието на Република Македонија на тема: „ГРЕКО четврт круг на евалуација – препораки во однос на членовите на Собранието“.
Воведно обраќање на работилниците имаше Претседателот на ДКСК д-р Игор Тантуровски, а свое обраќање имаше Драго Кос, врвен меѓународен експерт за антикорупција, претседавач со Работната група против поткуп во рамките на OECD и поранешен претседател на Комисијата за спречување на корупција во Словенија и на ГРЕКО.
Работилниците се дел од компонентата 3 на ИПА Твининг проектот „Поддршка на ефикасната превенција и борба против корупцијата“. Во рамките на Проектот се развиени 8 компоненти со активности посебно значајни за земјата и со учество на сите надлежни институции.

На работилниците преку дискусија на присутните членови на Собранието беа изнесени ставови и размислувања на следните теми: препораки од четвртиот круг на евалуација на ГРЕКО на тема „Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите“, судир на интереси, етички кодекс и други етички прашања за пратениците и лобирање врз носителите на законодавната власт.

Повеќе слики од настанот можете да погледнете во Галерија со слики

 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Крај >>

Резултати 26 - 30 од 178

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo

Превземи вести