Мисија и визија

 
МИСИЈА И ВИЗИЈА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

misija_thumb
 
vizija_thumb