Соопштение за јавна седница

03.01.2017  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи согласно член 74 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 43/13, 14/14, 30/14, 196/15 ) на ден 04.01.2017 година (среда) со почеток во 11,00 часот во просториите на ДКСК, ќе одржи јавна седница за следните точки од Дневниот ред:

 1.  Разгледување на поднесени приговори во врска со член 8-а од Изборниот законик од Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски против:

  Министерството за правда,

  АД Македонска пошта, подружница ГЦПС Скопје 2,

  НУ „Театар за деца и младинци“

   - Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ предмет бр. 12-4905/1

 2. Разгледување на поднесени приговори во врска со член 8-а од Изборниот законик од

  Наталија Белчевска од Валандово против:

  Агенција за вработување на Република Македонија