Соопштение за одржана јавна седница

Во врска со приговори по член 8-а од Изборниот законик поднесени од: 

Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски против:

- Министерството за правда,

- АД Македонска пошта, подружница ГЦПС Скопје 2,

- НУ „Театар за деца и младинци“

- Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ предмет бр. 12-4905/1

и поднесен приговор во врска со член 8-а од Изборниот законик од Наталија Белчевска од Валандово против:

- Агенција за вработување на Република Македонија

на јавна седница одржана на ден 04.01.2017 година ДКСК по разгледување на наводите од поднесените приговори, извршените проверки и утврдената фактичка состојба донесе Одлуки.

Донесените одлуки со број: 12-68/1 од 04.01.2017 година,  12-4864/5 од 04.01.2017 година, 12-4905/6 од 04.01.2017,  12-4865/6 од 04.01.2017 година 12-4938/7 од 04.01.2017 година се објавуваат во прилог на ова соопштение.


Одлука бр. 12-4864/5

Одлука бр. 12-4905/6

Одлука бр. 12-68/1

Одлука бр. 12-4865/6

Одлука бр. 12-4938/7