РЕГИСТАР
на возила на државни органи, органи на локалната самоуправа, јавни претпријатија или други правни лица што располагат со државен капиталИнституција Марка Производство Рег.Таблички

*Возилата кои се заведени со забелешка дека се употребуваат 24/7, не се објавуваат во овој регистар.