Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна
МИСЛЕЊЕ
logo-kontakt_50

19.09.2016

Државната комисија за спречување на корупцијата на 115-тата седница одржана на 07.09.2016 година по однос на прашања за постапување за време на мандатот на составот на преодната Влада за спроведување на избори на пратеници, како и за време на периодот од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија го донесе следното МИСЛЕЊЕ (кликни тука) кое се однесува на органите на државната управа, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независните регулаторни тела основани од државата, трговските друштва основани од државата и други институции основани од државата и другите државни органи.

 
Јавна опомена
logo-kontakt_50

05.09.2016  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир на интереси кај лицата Незаретин Шерифовски и Медија Јахја поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интерси:

1) Незаретин Шерифовски – повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси – истовремено со функциите член на Советот на општина Ресен, управител на Приватна здравствена ординација-аптека„ХРИЗАНТЕМА“ П.О. Ресен и управител на трговско друштво-Друштво за производство, трговија на голема и мало, транспорт, услуги и угостителство „ЕПЛ ТРЕЈД КОМПАНИ-БАМБИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Ресен.

2) Медија Јахја – повреда на член 9 од Законот за спречување на судир на интереси – истовремено со функциите член на Советот на општина Маврово и Ростуше и управител на Друштво за трговија угостителство и занаетчиство„ЛОКУВ ИМПОРТ 94“ Медија ДООЕЛ с.Требиште-Ростуше.

Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати до наведеното службено лице со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето доброволно да се откажи од извршување на едната од двете функции кои истовремено ги извршува.

Прочитај повеќе...
 
Јавна Опомена
logo-kontakt_50

15.07.2016  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси, констатира состојба на судир на интереси кај лицето Лавдурим Вејселовски поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интереси, односно, именуваното лице, покрај функцијата член на Советот на Општина Центар Жупа ја извршуваше и функцијата управител на трговското друштво – Градежно, производно и услужно друштво „ВЕЈС-КОМ“ ДООЕЛ експорт-импорт Центар Жупа.

Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати до наведеното службено лице со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето доброволно да се откажи од извршување на едната од двете функции кои истовремено ги извршува.

Прочитај повеќе...
 
Соопштение
logo-kontakt_50

11.07.2016

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА
согласно Годишниот извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2015 година
 

Согласно член 49 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и член 21 став 1 од Законот за спречување судир на интереси Државната комисија за спречување на корупцијата до Собранието на Република Македонија поднесе Годишен извештај за работата на Државната комисија во 2015 година, почитувајќи ги начелата на законитост, јавност, транспарентност, отчетност и одговорност.

Извештајот за 2015 година веродостојно и аргументирано ја отсликува работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во сите сегменти на нејзините законски надлежности и на објективен начин ги презентира резултатите во наведениот период.

Годишниот извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2015 година е јавно објавен и достапен на веб страната на Комисијата.

Прочитај повеќе...
 
Соопштение
logo-kontakt_50

                         С О О П Ш Т Е Н И Е   ЗА

РЕГИСТАРОТ НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА

Државната комисија за спречување на корупцијата, согласно согласно последните измени и дополнувања на Законот за спречување на корупцијата ( „Сл.весник на РМ“ бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08, 145/10, 97/15 и 148/15), води регистар на избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен капитал, кој претставува единствена база на податоци за избрани и менувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица што располагаат со државен капитал.

Спроведувајќи го законот, Државната комисија за спречување на корупцијата по изготвувањето на софтверското решение на Регистар на избрани и именувани лица, истиот го стави во функција на 12.06.2016 година што е во согласност со членот 15 од наведените измени, односно една година од неговото влегување во сила.

По ставањето во фуннкција на Регистарот, раководните лица на институциите и органите кои вршат избори и именувања или од нив овластените лица се должни во рок од 30 дена од започнувањето на примената на овој закон да ги достават до Државната комисија податоците од членот 35-г став (2) за избраните и именуваните лица кои во моментот ја вршат функцијата или должноста и за избраните и именуваните лица чија што функција или должност престанала.

Во периодот што следува, раководните лица на институциите и органите кои вршат избори и именувања или од нив овластени лица се должни податоците за лицата што ќе бидат избрани или именувани, со пополнување на образец (линк до апликацијата )(Линк-Упатсво)да ги достават до Државната комисија без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на верификацијата на мандатот, изборот односно именувањето, како и по престанок на функцијата, односно должноста на избраното односно именуваното лице.

За успешно реализирање на обврските што произлегуваат од Законот за спречување на корупцијата, а се однесуваат на Регистарот на избрани и именувани лица, номинираните лица од институциите кое се овластени да даваат податоци за избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен капитал, како и по престанокот на нивната функција, треба да пристапат кон пополнување и доставување на податоците во согласност со законот.

Со почит,

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Крај >>

Резултати 1 - 5 од 156

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА Твининг проект 2010

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo

Превземи вести