Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение од прес Испечати Е-пошта
dksk_logo17.09.2008 Државната комисија за спречување на корупцијата, согласно со своите законски овластувања, утврдени во Законот за спречување на корупцијата (,, Службен весник на Република Македонија,, бр.28/02, 46/04, 126/06 и 10/08 ), постапувајќи по предмет, оформен во врска со претставка во која се укажува на незаконитости по постапките за јавни набавки, по разгледување на целокупната документација со која располага, на седница одржана на ден 16.09.2008 година, донесе заклучок согласно со член 49 став 1 алинеа 6 од Законот за спречување на корупцијата до Основното јавно обвинителство Скопје ( копија до Јавното обивнителство на РМ) да покрене Иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на градоначалникот на општина Кисела Вода Џ.А. и на службени лица задолжени за постапување по јавни набавки во Општината, бидејќи постои основа за сомневање дека сториле кривично дело ,,Злоупотреба на службената положба и овластување,, од член 353 став 5 во врска со став 1 од Кривичниот законик, со тоа што ја искористиле своjата положба и овластување и спровеле постапки за јавни набавки, каде како набавувач се јавува општина Кисела Вода, спротивно на одредбите од Законот за јавни набавки, со што нанеле штета на Буџетските средства на Општината.
 -Имено, именуваните во текот на 2006 година спротивно на член 12 став 2 од Законот за јавните набавки ( ,,Службен весник на РМ,, бр.19/04 и 109/05) во 4 случаи извршиле набавки чија  предвидена вредност  во Одлуките-Решенијата за јавни набавки е помала во однос од онаа од склучените договори во вкупен износ од 4.984.000,оо денари.
 -Спротивно на член 12 од истиот закон, во 19 случаи на набавки од мала вредност чија вкупна вредност изнесува 2.933.000,оо денари, понудите се доставени пред да биде донесена Одлука за јавна набавка.
 -Спротивно на член 72 став 2 од истиот Закон, во 18 случаи за вкупен износ од 2.489.000,оо денари вршени се набавки на истородни добра повеќе пати во текот на иста календарска година во постапка за јавна набавка од мала вредност.
 -Спротивно на Законот за јавни набавки, во 9 случаи извршени се набавки на стоки и услуги во вкупен износ од 356.000,оо денари без спроведување на постапка за јавна набавка.
 -Кај набавките од ограничен повик во втора фаза од постапката за јавна набавка, при доставување на покана за поднесување на понуди постапувано е спротивно на Законот за јавни набавки ( член 63 ) од причина што во поканата за поднесување на понудата не се наведени критериумите за избор на најповолен понудувач.
 -Спротивно на член 53 од истиот Закон не е составуван извештај за разгледување, оценување и споредување на понудите ниту пак е применувана методологија за бодирање за избор на најповолен понудувач. Изборот на понудувачите, кои склучиле договор и нивното ангажирање за извршување на пооделни работи било вршено по наоѓање на именуваните лица без претходно утврдени критериуми.  Во сите постапки за јавни набавки не се поднесени изјави за непостоење на конфликт на интереси ( спротивно на член 21 од Законот за јавни набавки ).
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo